òáøéú ENGLISH FRANCAIS
Click to Open

La methode E.S.S. est basee sur mon experience personnelle.Click to Open

Toutes les methodes promettent des resultats extraordinaires,Click to Open

Click to Open


Il est de premiere importance de verifier que le promoteur d'une methode quelle qu'elle soit, soit le reflet de sa methode.Click to Open

Les resultats sont la preuve de l'efficacite de la methode proposee.
Je suis le resultat de ma methode E.S.S.Click to Open

Click to Open


Comment, apres 57 ans, rester en excellente condition physique et mentale?Click to Open

Click to Open


Le secret tient en ces 3 mots.


NOURRITURE, SPORT, ESPRIT.

Les trois sont importants, sans la Synergie de ces trois Concepts, aucun RESULTAT.Click to Open

Uzi CESLA (57 ans, ne en 1962) est votre Coach Personnel pour arriver a ce RESULTAT.

Uzi est un ancien moniteur de Karate Shotokan et paracheve son diplome d'Educateur Sportif.
Click to OpenLa Methode:- 1 - NOURRITURE

Poids ideal
Condition Synequanon pour:

SANTE et FORME PHYSIQUE.

Perdre 10 kilos c'est:
Rajeunir de 10 ans.

Nourriture, Calories, Vitamines, Regimes etc...
Qu'est ce qui vous convient le mieux?
Click to Open

Click to Open
- 2 - SPORT

Le Sport considere comme un MOYEN et non comme un BUT permet d'affiner, de raffermir son corps et de renforcer son etat general et son MENTAL.

Sport Constructif et Protecteur,
Egal Source de Jouvence.
Click to Open- 3 - ESPRIT

Sans doute le PLUS IMPORTANT
Qui le veut le peut !
Le maitre mot est:


MOTIVATION, MOTIVATION !!!

Changer son regard sur sa facon de vivre et le reorienter vers des objectifs plus sains.

Briser sa relation emotionelle avec la nourriture.

Consacrer plus de temps a son corps.

Travailler son mental afin d'etre maitre de soi.

Tout cela se travaille et permet d'acceder aux resultats attendus.
Click to Open
Click to Open
Entrainement
Film

Click to Open
Contact - UZI: 050-8662030


uzicesla@yahoo.comòáøéú ENGLISH FRANCAISClick to Open

The E.S.S. Method is based on my personal experience.Click to Open

All methods promise extraordinary results,Click to Open

Click to Open


It is of primary importance to verify that the proponent of a method whatsoever is the reflection of his method.Click to Open

The results are proof of the effectiveness of the proposed method.

I am the result of my E.S.S. Method


Click to Open

Click to Open


How, after 57 years old, remain in excellent physical and mental condition?Click to Open

Click to Open


The secret lies in these three words.


EATING, SPORT, SPIRIT.

All three are important, without the Synergy of these three concepts, no RESULTS.Click to Open

Uzi Cesla (57 years old, born 1962) is your Coach to arrive at the expected RESULTS.

Uzi is a former instructor of Karate Shotokan and is completing his diploma of Sporting Monitor.
Click to OpenThe Method:- 1 - EATING

Ideal weight
Synequanon condition for:

HEALTH and FITNESS.

To loose 10 kilos is:
To be 10 years younger.

Food, Calories, Vitamins, Regimes etc...
What suits you best?
Click to Open

Click to Open- 2 - SPORT

Sport considered as a MEDIUM and not as a GOAL allows to refine, strengthen the body and enhance its general condition and his Mind.

Constructive and Protector Sport,
Equal Source of Youth.
Click to Open- 3 - SPIRIT

Probably the MOST IMPORTANT
Nothing is difficult for those who want it.
The key word is:


MOTIVATION, MOTIVATION !!!

Changing the look on the way of life and reorient it towards healthier goals.

Breaking the emotional relationship with the food.

Devote more time to the body.

Working the mind in order to be self-master.

All this must be worked and allows to access to the expected results.
Click to Open
Click to Open
Training
Movie

Click to Open
Contact - UZI: 050-8662030


uzicesla@yahoo.comòáøéú ENGLISH FRANCAISClick to Open

E.S.S. METHOD
äùéèä îáåññú òì äðéñéåï äàéùé ùìé.
Click to Open

ëì äùéèåú îáèéçåú úåöàåú éåöàåú ãåôï,Click to Open

Click to Open


æä äåà áòì çùéáåú äòé÷øéú ìååãà ùäçñéã ùì ùéèä ëìùäé äåà ääùú÷ôåú ùì ùéèúå.Click to Open

äúåöàåú äï äåëçä ìéòéìåú ùì äùéèä äîåöòú.
àðé äúåöàä ùì äùéèä ùìé .E.S.S
Click to Open

Click to Open


àéê, àçøé âéì 57, úéùàø áîöáå äôéæé åäðôùé îöåéï?Click to Open

Click to Open


äñåã èîåï áùìåù äîéìéí äàìä.


àëéìä, ñôåøè, øåç.

ëì ùìåùä äí çùåáéí, ììà ùéìåá ùì ùìåùú îåùâéí àìä, àéï úåöàåú.
Click to Open

òåæé ññìä (áï 57, ðåìã á -1962) äåà äîàîï ùìê ëãé ìäâéò ìúåöàä.

òåæé äåà îãøéë ìùòáø á÷øàèä ùåèå÷àï åîùìéí àú äúòåãä ùì îãøéê ëåùø ùìå.
Click to Openäùéèä:- 1 - àëéìä

îù÷ì àéãéàìé
úðàé äëøçé ì:
ëåùø åáøéàåú.

éøéãä ùì 10 ÷éìå
10 ùðéí öòéø éåúø.

îæåï, ÷ìåøéåú, åéèîéðéí, ãéàèåú åëå '...
îä áàîú îúàéí ìê?
Click to Open

Click to Open- 2 - ñôåøè

ñôåøè ðçùá áéðåðé åìà îèøä îàôùøú ìçãã, ìçæ÷ àú äâåó åìùôø àú îöáå äëììé ùìå åàú ãòúå.

ñôåøè áåðä åîâï
î÷åø ùì ðåòø.
Click to Open- 3 - øåç

ëðøàä äçùåá áéåúø.
ùåí ãáø ìà ÷ùä ìîé ùøåöä.
îéìú äîôúç äéà:


îåèéáöéä, îåèéáöéä !!!

ìùðåú àú äîáè ìãøê çééí åìëååï àåúå ìòáø îèøåú áøéàéí.

ìùáåø àú ä÷ùø äøâùé òí äàåëì.

ìä÷ãéù éåúø æîï ìâåó.

ìòáåã òì äãòú ëãé ìäéåú àãåï òöîé.

òì ëì æä öøéê ìòáåã ëãé ìäâéò ìúåöàåú äöôåéåú.
Click to Open
Click to Open
ñøè
àéîåï

Click to Open
Contact - UZI: 050-8662030


uzicesla@yahoo.com
Copyrights: Uzi CESLA